Naudojimosi sąlygos

Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikoma teisine konsultacija. Ja neturėtų būti remiamasi arba naudojamasi kaip konkrečiu patarimu tam tikromis aplinkybėmis.

Mes dedame visas pastangas kad visa tinklalapyje pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama, tačiau kartais gali pasitaikyti klaidų.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės vartotojams arba trečiosioms šalims dėl jų naudojimosi šia medžiaga ar jos turiniu.

Vartotojai sutinka nenaudoti arba neleisti naudoti šios medžiagos neteisėtais tikslais, taip pat nenaudoti šios medžiagos taip, kad būtų pakenkta mūsų darbuotojų arba firmos reputacijai.

Visos autoriaus teisės, duomenų bazių teisės, prekės ženklai ir kita intelektinė nuosavybė, susijusi su šiuo tinklalapiu ir jame pateikta medžiaga, priklauso tik mums.

Šio tinklalapio turinys ar jos dalis saugoma autoriaus teisių. Vartotojai sutinka nekeisti, nedauginti, nekopijuoti, neplatinti, neatskleisti trečiosioms šalims, nenaudoti šios medžiagos komerciniais tikslais arba savo naudai be mūsų raštiško sutikimo.

Per šį tinklapį pateikdami informaciją apie save, Jūs vienareikšmiškai ir laisva valia sutinkate, kad mes šią informaciją kauptume, naudotume ir atskleistume Svetainės Privatumo politikos nustatyta tvarka.

Visoms šio tinklapio naudojimo sąlygoms yra taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktai ir jos aiškinamos jais remiantis. Visi dėl sąlygų kylantys ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Mes turime teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, modifikuoti, papildyti ar pašalinti tinklapį, tinklapio turinį ir (arba) šias sąlygas, ar bet kurią jų dalį.

Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, kad susipažintumėte su jų pakeitimais.

Tam tikros šio tinklalapio dalys gali būti susijusios su trečiųjų asmenų interneto tinklapiais, o trečiųjų asmenų tinklapiai gali turėti nuorodas į šį tinklalapį.

Mes neesame atsakingi už bet kokių išorinių interneto tinklapių turinį.

Informacijos apie šį tinklapį teiraukitės elektroniniu paštu tarppusu@gmail.com

Šios sąlygos įsigalioja 2015 m. birželio 2 d.